Flyer van het Agentschap Telecom zoals uitgedeeld op de dag van de Amateur.

Acties naar aanleiding van enquête onder radiozendamateurs

Het afgelopen jaar heeft het agentschap een enquête gehouden onder radiozendamateurs. Hieronder vindt u een overzicht van de acties die tot dusver voort zijn gevloeid uit de uitkomsten van deze enquête.

Introductie gele kaart
Vanaf 1 januari 2014 kunnen inspecteurs van het agentschap gebruik maken van de gele kaart. Dit is een waarschuwing die inspecteurs verzenden als zij bij het beluisteren naar amateurbanden overtredingen van de registratievoorwaarden waarnemen. Inspecteurs zullen in 2014, op basis van (storings)meldingen over wangedrag of tijdens hun reguliere werkzaamheden, gericht luisteren op de amateurbanden. Een gele kaart heeft geen rechtsgevolg en bezwaar is dus niet mogelijk. Een gele kaart kan wel aanleiding zijn voor een vervolgonderzoek bij een tweede gehoorde overtreding van de betreffende zendamateur. Een rapport van bevindingen kan dan leiden tot een sanctie.

Behandelen en afhandelen storingsmeldingen
Om de melder meer inzicht te geven in de afhandeling van zijn storingsmelding is de communicatie met de melder aangepast. Een melder krijgt voortaan altijd eerst een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt door de behandelend inspecteur contact opgenomen. Na afhandeling van de storingsmelding krijgt de melder schriftelijk bericht, inclusief een toelichting over de oorzaak en de oplossing van de gemelde storing.

Quick scan repeaters
Agentschap Telecom heeft sinds 2013 ongeveer 70 repeaters (2 meter en 70 centimeter) aan een quick scan onderworpen. Bij 28 repeaters zijn afwijkingen geconstateerd. Deze repeaters worden in het laatste kwartaal van 2013 allemaal fysiek geïnspecteerd. Indien van toepassing wordt verzocht de vergunning in te leveren als uitrol nog niet heeft plaatsgevonden, of niet op korte termijn kan worden gerealiseerd.

Beleid onbemande stations
Het afgelopen jaar zijn coversity netwerken in de 2 meter en 70 cm band mogelijk gemaakt door de implementatie van bovenregionale stations in de beleidsnotitie Onbemand frequentiegebruik radiozendamateurs. Het betreft meerdere stations die gezamenlijk op één frequentie een bovenregionale delling creëren.

Communicatie met radiozendamateurs
Dit jaar is er, naast het reguliere amateuroverleg, een dialoog met zendamateurs georganiseerd. Via een steekproef is een willekeurige groep radiozendamateurs benaderd hieraan deel te nemen. Doel van de dialoog was het nader toelichten van de uitkomsten van de enquête en het creëren van meer interactie tussen zendamateurs en agentschap. De eerste dialoog is goed bevallen en zal in 2014 zeker worden herhaald.

Bron: Flyer Agentschap Telecom tijdens de Dag voor de RadioAmateur 2013.

This entry was posted in Ander nieuws. Bookmark the permalink.