Uitnodiging Huishoudelijke Vergadering 8 maart 2013

Het afdelingsbestuur van de afdeling Amersfoort nodigt alle VERON-afdelingsleden uit voor de huishoudelijke vergadering op 8 maart.
De vergadering, die begint om 20.00 uur, is alleen toegankelijk voor VERON-afdelingsleden en eventueel door het bestuur uitgenodigde VERON-leden (afdelingsreglement art. 7). De zaal is vanaf 19.30 uur open.

De agenda:
1. Opening door de voorzitter, Hilde (PA3EKW)
2. Notulen Huishoudelijke Vergadering van 9 maart 2012
3. Jaarverslag over 2012
4. Verslag van de kascontrolecommissie
5. Financieel verslag van de penningmeester
6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
7. Beleid 2013
8. Vaststellen begroting voor 2013
9. Bestuursverkiezing
10. Pauze
11. Behandeling van de VR-voorstellen voor de Verenigingsraad in Arnhem
12. Verkiezing afgevaardigden Verenigingsraad
13. Rondvraag
14. Sluiting

Wilt u zich ook eens actief bemoeien met VERON zaken van onze afdeling? Maak dit dan eens mondeling, schriftelijk of telefonisch bekend bij het afdelingsbestuur. Kandidaatstelling is mogelijk tot vlak voor aanvang van de vergadering.

Het overzicht is als volgt:

voorzitter: Hilde (PA3EKW) aftredend/niet herkiesbaar
secretaris: Gert (PA2LO) aftredend/herkiesbaar
penningmeester: Roel (PB0ACU) niet aftredend
leden: Ron (PA3DAM) niet aftredend
Edwin (PA1EDL) niet aftredend
Eddy (PA0RSM) aftredend/herkiesbaar
Adriaan (PA1LIO) niet aftredend

De agenda en onderliggende stukken worden elektronisch toegestuurd aan abonnees van de Nieuwsflits. Uiteraard zijn de stukken ook op de avond zelf beschikbaar en kunnen op verzoek vooraf in papieren versie aangevraagd worden bij de secretaris.

Het bestuur wenst u een goede en prettige vergadering.

This entry was posted in VERON. Bookmark the permalink.