Uitnodiging Huishoudelijke Vergadering

Het afdelingsbestuur nodigt alle VERON-afdelingsleden uit voor de huishoudelijke vergadering  op vrijdag 14 maart. De bijeenkomst wordt gehouden in Sporthal Zielhorst  (Trompetstraat 3, Amersfoort; vlakbij het servicepunt van de bibliotheek Zielhorst en het station Schothorst).

De vergadering, die begint om 20.00 uur, is alleen toegankelijk voor  VERON-afdelingsleden en eventueel door het bestuur uitgenodigde VERON-leden (afdelingsreglement art. 7).

Zaal open 19.30 uur.

De agenda:

1 Opening door de voorzitter, Frans (PC2F)
2 Notulen Huishoudelijke Vergadering van 8 maart 2013
3 Jaarverslag over 2013
4 Verslag van de kascontrolecommissie
5 Financieel verslag van de penningmeester
6 Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
7 Beleid 2014
8 Vaststellen begroting voor 2014
9 Bestuursverkiezing
10 Pauze
11 Behandeling van de VR-voorstellen voor de Verenigingsraad in Apeldoorn
12 Verkiezing afgevaardigden Verenigingsraad
13 Rondvraag
14 Sluiting

Wilt u zich ook eens actief bemoeien met VERON zaken van onze afdeling? Maak dit
dan eens mondeling, schriftelijk of telefonisch bekend bij het afdelingsbestuur.
Kandidaatstelling is mogelijk tot vlak voor aanvang van de vergadering. Het overzicht is als volgt:

voorzitter: Frans (PC2F) niet aftredend
scretaris: Gert (PA2LO) niet aftredend
penningmeester: Roel (PB0ACU) aftredend/herkiesbaar
leden: Willem (PD0WVD) niet aftredend
Edwin (PA1EDL) aftredend/niet herkiesbaar
Eddy (PA0RSM) niet aftredend
Adriaan (PA1LIO) aftredend/niet herkiesbaar

Ook dit jaar wordt er voor deze vergadering geen persoonlijke (papieren) uitnodiging verzonden. Leden die zich hebben aangemeld voor de digitale nieuwsflits ontvangen
de uitnodiging en vergaderstukken een week voor de bijeenkomst per e-mail. Daarnaast zijn op de avond zelf de documenten op papier in de zaal aanwezig.

Afdelingsleden die de documenten vóór de vergadering toch op papier willen ontvangen kunnen hierover contact opnemen met de afdelingssecretaris.

De stukken voor de huishoudelijke vergadering vindt u <hier>.

Het bestuur wenst u een goede en prettige vergadering.

This entry was posted in VERON. Bookmark the permalink.