Verslag huishoudelijke vergadering VERON Amersfoort (a03)

Vrijdag 11 maart werd de eerste papierloze huishoudelijke vergadering van onze afdeling gehouden. Zendamateurs, althans in onze afdeling, kennen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en dragen aan het niet nutteloos verbruiken van papier bij, ditmaal werden alle agendapunten, inclusief de VR-voorstellen, op het digitale bord getoond. Wie dat wilde kon de stukken bij de secretaris op papier aanvragen, maar van dit aanbod werd geen gebruik gemaakt.

Voor de voorzitter was deze nieuwe vorm van vergaderen even wennen. Dit keer zat hij echt “voor”, aangezien de stukken achter hem werden geprojecteerd. In hoog tempo passeerden het verslag van de huishoudelijke vergadering 2015, het jaarverslag en het financieel verslag. Penningmeester Roel (PB0ACU) kon de aanwezigen vertellen dat het jaar met een batig saldo van 285,15 euro was afgesloten, een saldo dat met name te danken is aan de giften die de afdeling mocht ontvangen. De kascontrolecommissie bestaande uit Adriaan (PA1LIO) en Tijmen (PA3GRM) hadden hun best gedaan om gaten in de administratie te vinden, maar zoals we gewend zijn was ook in 2015 de administratie weer tot in de puntjes verzorgd door Roel.

Met 202 leden (stand per 1 januari 2016) is onze afdeling nog steeds een van de grotere afdelingen van de VERON. Voorzitter Frans (PC2F) haalde tijdens de vergadering aan wat de afdeling de komende periode van plan is. Daarbij stond hij ook stil bij de beleidsnotitie die door het HB wordt opgesteld en die tijdens de VerenigingsRaad in april besproken zal worden. Financieel staat de afdeling er goed voor, ondanks minder inkomsten door een lagere afdracht vanuit het HB en de lage spaarrente. De begroting voor 2016 werd door de leden dan ook goedgekeurd.

Dit jaar waren Roel (PB0ACU) en Maarten (PA3EYC) aftredend en herkiesbaar. Er waren geen tegenkandidaten en de vergadering stemde dan ook met applaus in op de herverkiezing van beide OM’s.

Na de pauze werden de zes VR-voorstellen behandeld. Duidelijk werd dat onze afdeling ATV-minded is. De voorstellen om novice amateurs meer ruimte te geven op 23 cm om ATV te kunnen bedrijven werden met grote meerderheid van stemmen aangenomen. Dat het HB zich moet inspannen om een dagelijks bestuur van een afdeling te regelen ziet men in Amersfoort niet zitten: het invullen van bestuursfuncties is een taak van de afdeling zelf. Adriaan (PA1LIO) en Jan (PD0AUQ) zullen de afdeling tijdens de VR op 23 april gaan vertegenwoordigen.

Nadat de VR-stukken behandeld waren, was het tijd voor de rondvraag. Daar werd onder andere aandacht besteed aan het late publiceren van de notulen van het Amateuroverleg en aan de procedure rond de (ver-)huur van materialen van de afdeling, waaronder de antennekar. Nadat er geen vragen meer kwamen, sloot de voorzitter de vergadering af en was het tijd voor onderling QSO onder de slogan “Gezelligheid, kent geen tijd!”

Gert (PA2LO), afdelingssecretaris

2016maartVERONa03

This entry was posted in VERON. Bookmark the permalink.