Huishoudelijke Vergadering en behandeling VR-voorstellen

Het bestuur van de afdeling Amersfoort (A03) nodigt alle VERON-afdelingsleden uit voor de huishoudelijke vergadering op vrijdag 13 maart. De bijeenkomst wordt gehouden in Sporthal Zielhorst (Trompetstraat 3, Amersfoort; vlakbij het servicepunt van de bibliotheek Zielhorst en het station Schothorst).
De vergadering, die begint om 20.00 uur, is alleen toegankelijk voor VERON-afdelingsleden en eventueel door het bestuur uitgenodigde VERON-leden (afdelingsreglement art. 7).
Zaal open 19.30 uur.

De agenda:

1 Opening door de voorzitter, Frans (PC2F)
2 Notulen huishoudelijke vergadering van 14 maart 2014
3 Jaarverslag over 2014
4 Verslag van de kascontrolecommissie
5 Financieel verslag van de penningmeester
Balans 2014 en begroting 2015
6 Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
7 Beleid 2015
8 Vaststellen begroting voor 2015
9 Bestuursverkiezing
10 Pauze
11 Behandeling van de VR-voorstellen voor de Verenigingsraad in Apeldoorn
12 Verkiezing afgevaardigden Verenigingsraad
13 Rondvraag
14 Sluiting

Inzake punt 9 van de agenda:
Het bestuur stelt voor om de omvang van het bestuur terug te brengen van 7 naar 5 bestuursleden en in de ontstane vacature OM Hans van der Marel (PE1KWH) te benoemen als bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering bij de secretaris worden aangemeld.

Het overzicht m.b.t. het bestuur is als volgt:

voorzitter: Frans (PC2F aftredend/herkiesbaar
secretaris: Gert (PA2LO) aftredend/herkiesbaar
penningmeester: Roel (PB0ACU) niet aftredend
leden: Willem (PD0WVD) aftredend/niet herkiesbaar
Eddy (PA0RSM) aftredend/niet herkiesbaar
Maarten (PA3EYC) niet aftredend
Jack (PD2J) aftredend/niet herkiesbaar
This entry was posted in VERON. Bookmark the permalink.